Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbudsperiode
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato (tilkendegivet per brev eller e-mail) med mindre andet er aftalt skriftligt. Leveringsaftale foreligger, når køber skriftligt har accepteret et tilbud.

Pris
Alle priser er ekskl. moms og leveringsomkostninger.

Der tages forbehold for uforudsete omkostningsstigninger mellem tilbudsdato og levering, herunder offentlige afgifter, uforudsete lønomkostninger eller andre forhold udenfor Jet Sports påvirkning.

Tilbudte priser omfatter ikke følgende:

a) Omkostninger til kreative oplæg og originalmateriale, medmindre det er aftalt skriftligt.
b) Omkostninger til ekstraarbejde, som Jet Sport må udføre, grundet manglende, uegnet eller mangelfuldt materiale fra køber.
c) Omkostninger til rettelse i oplæg/materialer efter tilbudsafgivelse.
d) Omkostninger til overarbejde, fragt eller lign. som følge af forhold uden for Jet Sports påvirkning.

Levering
Levering finder sted som aftalt med køber, men med forbehold for forhindringer, som direkte eller indirekte kan tilskrives købers forhold/udeladelse. I sådanne tilfælde har Jet Sport ret til at ændre leveringstiden eller at ophæve aftalen uden omkostninger. Køber er i sådanne situationer forpligtet til at holde Jet Sport skadesløs for allerede afholdte omkostninger i forbindelse med sagen.

Er intet aftalt vedrørende leveringstidspunktet, fastlægges denne ud fra Jet Sports kapacitetsbelægning/produktionsplan.

Betaling
Betaling forefalder if. dato/betingelser anført i betalingsbetingelser på ordrebekræftelse og efterfølgende faktura. Efter denne dato påløber renter efter Jet Sports til enhver tid gældende rentesats – p.t. 8% p.a.

I særlige tilfælde, som skyldes købers forhold, kan Jet Sport forlange bankgaranti som sikkerhed for betaling. Omkostninger hertil afholdes af køber. Kræves en bankgaranti efter aftaleindgåelse, afholder Jet Sport udgifter hertil.

Indbetaling til Jet Sport kan ske via factoring efter Jet Sports anvisning.

Ejendomsret
Ejendomsret til de af Jet Sport udarbejdede skitser/oplæg og originalmaterialer tilhører Jet Sport og må ikke uden skriftlig aftale overhændes til tredjemand. Alt mellemmateriale – herunder rammer, film og andet ikke leveret af køber – forbliver Jet Sports ejendom.

Forsinkelser
Indtræder forsinkelse er køber kun berettiget til at ophæve aftalen, såfremt det ved bestillingstidspunktet skriftligt er præciseret, at levering på nøjagtig dato er af væsentlig betydning. I modsat fald sker levering på snarest mulige tidspunkt efter ophør af årsagen til forsinkelsen.

Mangler
Jet Sport påtager sig ikke ansvar for manglende rettelser eller andre forhold, som bestiller/køber ikke har påtalt i tilsendte korrekturer, prøvetryk, prøvebroderier eller lignende digitale præsentationer.

Jet Sport er berettiget til mængdeafvigelse på 5% ved ordremængder på 100 stk. eller derover. Køber er forpligtet til at reklamere over fejl og mangler senest otte dage efter modtagelse af levering. Undlades rettidig reklamation tabes retten til at gøre krav vedrørende fejl og mangler.

Jet Sport påtager sig ikke ansvar for materielle eller finansielle tab som følge af fejludførte tryk og/eller anden ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug eller håndtering ved købers hånd af varer leveret, designet eller fremstillet af Jet Sport. Enhver brug eller håndtering ved købers hånd af varer leveret, designet eller fremstillet af Jet Sport – omgående eller forsinkede følger deraf indbefattet– er købers ansvar. Til den grad Jet Sport finder ret og rimeligt, kan Jet Sport vælge at erstatte eller tilbagebetale tab forbundne med en sådan varebrug- eller håndtering.

Ansvar og force majeure
Der tages forbehold for forhold, der fører til forsinkelser eller mangler uden for Jet Sports påvirkning. Det være sig eksempelvis strejke, lockout, brand- eller vandskader, naturkatastrofer, uforudsete ændringer i transportforhold, vareknaphed eller andre situationer, som kan tilskrives force majeure. Jet Sport vil i sådanne tilfælde udføre levering eller rettelse af mangler så snart den indtrufne situation og omstændighederne tillader det.

Jet Sport hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, hverken hos køber eller købers kunde; Ej heller for skade, der forvoldes på købers eller andres produkter. Kan fejl beviseligt tilskrives Jet Sport, er dennes ansvar begrænset til værdien af Jet Sports produkter og ydelser.

Jet Sport er ikke ansvarlig for købers manglende hjemmel/rettighed til mønstre, tegninger, tekster, varemærker eller lignende, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. I tilfælde af, at Jet Sport må pådrage sig ansvar i forbindelse hermed, skal køber holde Jet Sport fuldkommen skadesløs for alle omkostninger, krav og erstatninger som følge af sådan forkert brug eller manglende hjemmel/rettighed.

Køber er selv ansvarlig for forsikring af materialer/varer overladt til Jet Sport. Jet Sport er ansvarlig for forsvarlig håndtering af varer efter modtagelse samt før og under ordrens udførelse. Jet Sport kan i sådanne situationer kun gøres erstatningsansvarlig for, hvad der svarer til værdien af de af Jet Sport frembragte produkter og ydelser.

Jet Sport fremstiller og markedsfører vores ColorStop-tryk som havende risikoreducerende egenskaber i forhold til farvegennemblødning. Det er således ikke, og må ikke opfattes som, en garanti mod farvegennemblødning. Jet Sport påtager sig ikke ansvar for farvegennemblødning indtruffet i eller ved brug af vores ColorStop-tryk.

Ingen af Jet Sports andre tryk, transfers eller broderier fremstilles eller markedsføres som havende risikoreducerende egenskaber i forhold til farvegennemblødning, hvorfor Jet Sport i lighed med ColorStop-trykket ikke påtager sig ansvar for farvegennemblødning indtruffet i eller ved brug af disse.

Underleverandører
Jet Sport er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at lade ordren udføre hos underleverandør.

Lovgivning
Dansk lovgivning – herunder købeloven – er gældende for forhold ikke beskrevet i ovenstående. Eventuelle tvister vedrørende ovenstående ordlyd eller i forbindelse med Jet Sports leverancer kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Enhver tvist, der måtte opstå i de af parternes samhandelsforhold, som er reguleret af disse salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Viborg.